തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്കുകളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനം:പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്കുകളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍.panchayath help deskതദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്കുകളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *